ESCOLA AFA – ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA PER A TOTHOM

12/11/2015

La societat pretén cobrir les necessitats de tota la població de manera que s’aconsegueixi l’estat de benestar que anhela tota societat civilitzada. Enfront d’aquest plantejament ens trobem amb alguns col·lectius, dins del marc social, que precisen una atenció especial, sigui per la dificultat, sigui per la impossibilitat d’incorporar-se a certes activitats que es desenvolupen en el seu entorn, com ocorre amb les persones amb discapacitat.

Al llarg de nombrosos anys d’experiència en l’àmbit de l’esport i l’activitat física adaptada, l’Escola AFA ha anat comprovant com, progressivament i en els diferents àmbits d’actuació (esportiu, terapèutic, educatiu i recreatiu), tant les activitats físiques dirigides a persones amb discapacitat com l’esport adaptat han sofert una notable millora pel que fa a la seva promoció, desenvolupament i difusió, tenint una presència molt major i quedant, per tant, a l’abast dels potencials beneficiaris.

En aquest sentit, Unes Unió Esportiva i el seu projecte Escola AFA pretén oferir una visió panoràmica de l’activitat física i l’esport adaptat per a persones amb i sense discapacitat, amb una anàlisi de la terminologia, els orígens de la pràctica i els possibles àmbits d’intervenció, tot això concretat en diferents grups de discapacitat (sensorial, intel·lectual i física), proposant tot un seguit de orientacions metodològiques per a la intervenció.

Per finalitzar, ens agradaria destacar que considerem el procés d’integració i inclusió de les persones amb discapacitat com un procés que aglutina diferents factors (físics, socioculturals, econòmics, …), i que, sense cap dubte, és de gran transcendència la formació en aquest àmbit per actuar de forma eficaç i oportuna, i, en aquest sentit, perseguir l’objectiu que tant les pròpies persones amb discapacitat com les associacions i organismes relacionats amb aquest àmbit pretenen, que no és un altre que trencar les barreres que obstaculitzen el procés d’inclusió en la societat i reclamar el que la carta de l’ONU promulga entre els seus membres: “Igualtat per a tots”.