Avis legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI

L’UNES Unió Esportiva (en endavant UNES) ofereix als seus socis, afeccionats i seguidors, així com a qualsevol altra persona interessada en UNES i usuària d’Internet, de forma gratuïta, l’accés i informació general que apareix al web www.unes.cat.

Els usuaris d’Internet que accedeixen al web de l’UNES assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de l’esmentada web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús que més endavant es ressenyen. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació de la web www.unes.cat, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable, davant l’UNES i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada per l’UNES o no publicada sota el seu nom de forma oficial. De manera especial, l’UNES rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de l’UNES.

L’UNES es reserva el dret de denegar l’accés a la web als usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document i que són acceptades pels usuaris, així com el dret d’actualitzar, eliminar, limitar o impedir-ne l’accés, de forma temporal o definitiva, a determinats continguts en cas de produir-se’n un mal ús.

La pàgina d’entrada disposa d’una ‘cookie’ que permet al nostre sistema recordar l’idioma escollit per l’usuari en la seva primera sessió. D’aquesta manera s’evita la selecció de l’idioma en les visites successives a la web. Aquesta ‘cookie’ no és nociva i la seva única funció és d’informar al sistema de l’idioma escollit per l’usuari en les anteriors visites. Si aquest ho desitja, pot denegar tota ‘cookie’ des de l’opció del menú corresponent del seu propi navegador. Per a canviar l’idioma de la ‘cookie’ simplement ha d’eliminar-la i tornar a escollir l’idioma desitjat en entrar al nostre web.

2. RESPONSABILITAT ÚNICA DE L’USUARI

L’accés al portal www.unes.cat així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en matèria i bona fe. L’usuari s’obliga a complir l’anterior i a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts del lloc web, així com es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni/o il•lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen a la web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar, malmetre la imatge de l’UNES o el mateix funcionament del web i serveis que s’hi ofertin.

Així mateix, l’usuari s’obliga a facilitar informació veraç en el seu formulari d’inscripció i/o registre de l’UNES si es dóna el cas.

3. DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant pel que respecta al disseny del portal com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel•lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, logo, imatges, dissenys, etc.) que apareixen al portal de l’UNES, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del portal si no és amb la prèvia aprovació de l’UNES que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida per persona amb facultats suficients.

4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’UNES

L’UNES en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les: a) Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat de l’UNES que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel•lectual per part de tercers; d) defectes als serveis o errors als continguts de la web de l’UNES; e) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la web de l’UNES; f) manca de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis; g) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable. Per a qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en relació amb els serveis i continguts del web de l’UNES (www.unes.cat), així com en relació amb la interpretació i/o execució de les presents condicions, l’UNES i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.